Salgs- og leveringsbetingelser

Gældende fra den 1. januar 2015

1. Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, hvori MUNCH er part, med mindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne. For alle ordrer og leverancer er de almindelige nordiske Leveringsbetingelser NL 92 gældende, såfremt intet andet måtte fremgå af nedennævnte, eller i øvrigt er aftalt mellem køber og MUNCH.

2. Priser, tilbud og ordrer
Alle priser er opgjort i Danske Kroner og eksklusiv moms, med mindre andet specifikt er angivet. MUNCH forbeholder sig ret til indtil leveringsdagen at regulere priserne forholdsmæssigt, såfremt der sker stigning i fragt eller forsikringspræmier, told, vareafgifter, valutakurser eller andre forhold, som MUNCH ikke råder over. Afgivne tilbud har en gyldighedsperiode på 30 dage efter modtagelse. Tilbud og disses indhold må ikke helt eller delvis formidles til 3. part uden forudgående skriftlig tilladelse fra MUNCH. MUNCH forbeholder sig retten til at foretage prisændring, såfremt kun dele af et afgivet tilbud accepteres.

Afgivne ordrer er først forpligtende for MUNCH, når køber har modtaget MUNCH’s skriftlige, herunder elektroniske ordrebekræftelse.

3. Betaling
MUNCH’s betalingsbetingelser er som angivet i tilbud eller på faktura. Er betaling ikke MUNCH i hænde senest på forfaldsdatoen, forbeholder MUNCH sig ret til, fra forfaldstidspunktet og indtil betaling finder sted, at beregne rente jf. renteloven bekendtgørelser. Såfremt der opstår behov for yderligere rykkere, opkræves yderligere kr. 100,- pr. gang. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger, herefter på gælden. Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde eventuelle modkrav og fordringer af nogen art, eller dele af købssummen til MUNCH, som ikke er skriftligt anerkendt af MUNCH. Såfremt levering udskydes grundet forhold hos køber af nogen art, er køber forpligtet til at betale til MUNCH, som om levering var sket til aftalt tid. MUNCH kan ved skriftlig meddelelse fravige dette. Fakturering af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, sker umiddelbart når disse er afsendt til køberen. I særlige tilfælde kan MUNCH opkræve 30% ved ordrebekræftelse, 30% ved levering og 40% efter aftalte betalingsbetingelser. I disse tilfælde vil køberen altid blive informeret if. med afgivelse af tilbud. Fakturering af timelønsarbejde sker umiddelbart efter arbejdets udførelse.

4. Ejendomsforbehold
MUNCH forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt renter og evt. inddrivelsesomkostninger er betalt fuldt ud.

5. Levering
Produkterne leveres ‘Ex Works’ (jf. Incoterms betingelser), Tommerup.
MUNCH kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer, men vil altid bestræbe sig på rettidig levering. Enhver angivelse af leveringstid er skønsmæssigt ansat og derfor angivet omtrentligt. Risikoen overgår til køber ved varens levering. Der ydes ikke køber erstatning for leveringsforsinkelser og køber er ikke berettiget til at hæve handlen af denne grund. Såfremt køber ikke rettidigt har opfyldt de indgåede aftaler eller på anden måde har forsinket leveringens udførelse, f.eks. ved tilføjelse til eller ændring i ordren, er MUNCH berettiget til at forlænge leveringstiden, medmindre MUNCH foretrækker at hæve den indgåede aftale.

6. Købers forhold
MUNCH er berettiget til at annullere ikke effektuerede ordrer, såfremt købers økonomiske forhold efter MUNCH´s opfattelse ikke berettiger til de fastsatte betalingsbetingelser, eller såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelser vedrørende tidligere leverancer. Dette forbehold træder i kraft medmindre køber straks eller efter skriftligt at være anmodet derom, betaler for alle tidligere leverede varer og forudbetaler endnu ikke effektuerede ordrer. MUNCH kan stille krav om sikkerhedsstillelse i form af bankgaranti eller lign. MUNCH forbeholder sig retten til at indhente kreditoplysninger vedrørende kunden, og er i berettiget til at nægte accept af afgivet ordre, hvis sådanne kreditoplysninger ikke er tilfredsstillende. Såfremt kunden ikke gør indsigelser overfor fremsendt ordrebekræftelse, er denne at betragte som specifikation af den konkrete leverance. Enhver leverance fra MUNCH der er stilet til en fysisk person, kan af MUNCH betragtes som ansvarlig debitor, uanset om vedkommende måtte drive virksomhed i selskabsform.

7. Produktinformation
Der tages forbehold for fejl og ændringer i produktinformation opgivet i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for MUNCH.

8. Produktændringer
MUNCH forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne eller dele heraf, såfremt dette sker uden ulempe for køber.

9. Ansvarsbegrænsning
Et erstatningskrav over for MUNCH kan ikke overstige faktura beløbet for den købte genstand. MUNCH har i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte eller afledt tab. Med mindre andet specielt er aftalt, har MUNCH intet ansvar for skade på fast ejendom eller løsøre, herunder produkter fremstillet af køberen.

10. Produktansvar
I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar, gælder følgende begrænsninger: MUNCH er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af MUNCH leveret vare i det omfang, det kan bevises, at skaden skyldes selskabets fejl eller forsømmelse. I den udstrækning, MUNCH måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde MUNCH skadesløs i samme omfang, som MUNCH’s ansvar er begrænset efter punktet herover. MUNCH kan aldrig gøres ansvarlig for ændringer i tekniske specifikationer fra producenternes side. Sådanne krav skal rejses mod producenten og ikke MUNCH.

11. Reklamation
Køber har pligt til straks ved leverancens modtagelse at kontrollere denne, herunder undersøge om leverancens kvalitet og mængde svarer til det aftalte. Finder køber, at der er transportskader på varerne eller uoverensstemmelse mellem fragtbrevets angivne kvantum og det fysisk modtagne kvantum, påhviler det køber på varemodtagelsestidspunktet at fremføre skriftlig begrundet forbehold over for transportøren med erstatningskrav. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give MUNCH skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Forandringer eller indgreb i det købte uden MUNCH´s skriftlige samtykke fritager MUNCH for enhver forpligtelse. Såfremt MUNCH anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til MUNCH i original emballage. MUNCH forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del. Hvis MUNCH ikke finder fejl ved varen efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med regning for udført arbejde.

12. Returnering
Returnering af varer kan alene ske i særlige tilfælde efter forudgående aftale med MUNCH. Aftalte returforsendelser skal være i ubrudt og ubeskadiget original emballage. Ikke lagerførte varer returneres kun, hvis der viser sig mangler ved de leverede varer. Ved returnering af lagerførte varer, forbeholder MUNCH sig retten til at reducere det krediterede beløb med 15 % af den fakturerede pris. Prisudgangspunkt er den laveste af pris på fakturatidspunkt og dagspris. Al returnering sker for købers risiko. Returneres varen uden forud truffet aftale med MUNCH, vil der ske returnering til køber for købers regning. Returnering af varer i uoriginal eller brudt emballage afvises og returneres automatisk. Returneringen sker for købers regning og pålignes håndteringsgebyr på kr. 100,- samt forsendelsesomkostninger.

13. Garanti
Garantireparationer foretages udelukkende såfremt der ikke er restance til MUNCH. Fejlsøgning af komplekse fejl udført af MUNCH hvor det viser sig at være funktionsdygtige og eller som kan henledes til installationer el.lign. som ikke har med selve maskinen at gøre, vil blive faktureret af MUNCH.

14. Tvister
Enhver tvist mellem MUNCH og køber skal afgøres efter dansk ret med retten i Odense som værneting.

15. Force Majeure
Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager det MUNCH for ethvert ansvar, og MUNCH forbeholder sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen, eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse ud over den i aftalen fastsatte leveringsfrist. Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, stats indgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for MUNCH’s kontrol.

 

Kontakt

MUNCH I/S

Følg os på LinkedIn

Vi er naturligvis på LinkedIn hvor vi løbende opdatere i forhold til nyheder inden for DPF rensning og Industriel afblæsning.

 

Samarbejdspartnere

Se hvem vi samarbejder med.

Vores P300 Forbrændingsovn indgår i et 2-årig projekt som er støttet af Markedsmodningsfonden.

Seneste nyheder

01 sep 2015
Vi har glædet os meget til denne dag, hvor vi kan relancere vores hjemmeside i et helt nyt design. Samtidig har vi valgt at ændre vores firmanavn, så...